BPD
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links / home /
Dyrektor Zasobów Ludzkich
Witamy na stronach BPD przeznaczonych dla osób zarządzających kapitałem ludzkim w swoich organizacjach!

HR (Human Resources) czyli zarządzanie zasobami ludzkimi jest obszarem w firmie, który zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z zatrudnieniem, obsługą i zarządzaniem ludźmi pracującymi w firmie. HR składa się dwóch podstawowych funkcji:

  • Administracyjnej (tzw. HR twardy)
  • Zarządczej (tzw. HR miękki)

Funkcja administracyjna obejmuje wszystkie czynności i procesy administracyjne związane z okresem zatrudnienia pracownika w firmie; od przygotowania dokumentów do zatrudnienia, poprzez rejestrację obecności, urlopów, szkoleń BHP, prowadzenia teczek pracowniczych aż po rozwiązanie stosunku pracy. Celem funkcji administracyjnej jest zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i sprawna obsługa spraw pracowniczych. Czasami do administracyjnej funkcji HR należy również naliczanie płac. Osoba zajmująca się funkcją administracyjną HR to najczęściej Specjalista ds. Kadr (i Płac).

Funkcja zarządcza dotyczy jak najlepszego zarządzania istniejącą kadrą firmy, planowania rozwoju kadry i przygotowania zasobów ludzkich do wyzwań stojących przed firmą. Polega na wspieraniu managerów firmy w zarządzaniu ludźmi i dostarczaniu im narzędzi do jak najefektywniejszego wykorzystania potencjału kadrowego.

W większych przedsiębiorstwach powyższą rolę zarządczą pełni Dyrektor Zasobów Ludzkich lub Dyrektor Personalny. Jest on ważnym partnerem dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa w podejmowaniu zarówno strategicznych jak i operacyjnych decyzji.

W ramach działań HR chcemy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę regularnej oceny poziomu kompetencji kluczowych pracowników. Oferujemy wsparcie w procesie ewaluacji menedżerów i specjalistów .

Jeżeli w Twoim przedsiębiorstwie nie ma wydzielonej funkcji HR, to każdy z szefów, a szczególnie Dyrektor Zarządzający, musi przejąć część zadań związanych z twórczym i efektywnym wykorzystaniem potencjału pracowników. W okresie przejściowym dużą pomocą może być usługa BPD " HR Interim Management ".